Školní poradenské pracoviště

                Školní poradenské pracoviště je na naší škole zřízeno od začátku školního roku 2016/2017. Jeho smyslem je poskytování poradenských služeb ve škole, které jsou určeny žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. V našem ŠPP působí školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence. Pro úspěšné fungování ŠPP je nezbytná spolupráce se všemi členy pedagogického sboru.

Hlavní cíle a úkoly ŠPP

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených opatření

- vypracovávání a vyhodnocování plánu pedagogické podpory

- prevence školní neúspěšnosti

- podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- logopedická prevence a práce se žáky s řečovými obtížemi

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi

- vytváření příznivého sociálního klimatu školy

- předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace

- metodická podpora učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáka

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC)

- spolupráce s pedagogy při vytváření individuálního vzdělávacího plánu.

Personální obsazení

Školní speciální pedagog – Eva Krmášková

Výchovný poradce –  Eva Krmášková

Školní metodik prevence – Miroslava Gillarová

 

Konzultační hodiny:

Eva Krmášková 

e-mail: e.krmaskova@zsmnisi.cz

Tel.: 774 912 013

 

 

Předchozí stránka: Zaměstnanci Následující stránka: GDPR