O nás

Ve školním roce 2023/2024 školu navštěvuje 86 žáků.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb.)

Velikost a úplnost školy

Základní škola Kopřivnice – Mniší, okres Nový Jičín, příspěvková organizace je málotřídní - čtyřtřídní škola s pěti postupnými ročníky. Školu navštěvují převážně žáci z obcí Mniší a Vlčovice, spádovou školou je ZŠ M. Horákové v Kopřivnici. Budova školy se nachází v klidném prostředí, nedaleko lesů, polí a potoků.

Vybavení školy (prostorové, materiální, technické, hygienické)

Škola má čtyři učebny, tělocvičnu, počítačovou učebnu a výdejnu stravy. Školní družina má dvě oddělení , využívá ke své činnosti dvě učebny, počítačovou učebnu, knihovnu, tělocvičnu a školní zahradu. Součástí výuky je i plavecký výcvik žáků, který probíhá v plavecké škole v Kopřivnici. Za příznivého počasí probíhá výuka TV na školním hřišti a na místním fotbalovém travnatém hřišti. Žákovský nábytek ( lavice i židličky) je výškově stavitelný a lze jej okamžitě přizpůsobit potřebám dětí. Třídy jsou vybaveny moderně a účelně, pomůcky jsou uloženy ve skříňkách a ve skladu a jsou k dispozici vyučujícímu i dětem. Plně je využívána počítačová učebna, která se osvědčuje především ve výuce, ale také o přestávkách a ve školní družině. Žáci mají možnost si zvolit činnosti během přestávek - tělocvična, zahrada, počítače, hudba, knihovna. Materiální vybavení školy umožňuje realizaci Školního vzdělávacího programu. Při výuce můžeme využívat video i audiotechniku, výukové počítačové programy, metodické nástěnné tabule i demonstrační a názorné moderní pomůcky. Škola je vybavena čtyřmi pevnými interaktivními tabulemi a jednou mobilní. Vyučující i žáci mají přístup na internet. Doplňková literatura a encyklopedie jsou žákům k dispozici ve volně přístupné knihovně. Učitelská knihovna nabízí odbornou literaturu k samostudiu i metodické materiály.                                                                             Průběžně podle finančních možností a aktuálních potřeb materiální vybavení doplňujeme a modernizujeme.

V budově se dále nachází jídelna - výdejna stravy, obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ Kopřivnice-Milady Horákové, s dovozcem je uzavřena platná smlouva a dovozce splňuje všechny podmínky dané hygienickými předpisy.

Školská    rada                                                                                               

Školská rada, která byla zřízena 1. 11. 2005, je vzhledem k velikosti školy pouze tříčlenná, složená ze zástupců školy, obce a rodičů. Schází se minimálně 2krát ročně.

Členové školské rady:

Za ZŠ Kopřivnice - Mniší:  Mgr. Adéla Hrnčárková

Za rodiče:  Naděžda Jančová

Za MÚ: Mgr. Dagmar Rysová

Předchozí stránka: Škola Následující stránka: Zaměstnanci