Zápis do první třídy

 

Zápis dětí do první třídy se v naší škole uskuteční


ve čtvrtek 12. dubna 2018


od 14.00 do 17.00 hodin.K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2018

dosáhnou věku 6 let.


K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěteDěti, které měly odklad povinné školní docházky, a děti, u nichž rodiče odklad plánují,

se rovněž dostaví k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění

povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu. Dítě bude v tomto případě přijato, pokud to dovolí kapacita školy.