Informace o škole

Základní škola Kopřivnice - Mniší, okres Nový Jičín

IČO 70988641
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 21.3.1996
Zařazení do školského rejstříku 1.1.2005
Název zřizovatele Město Kopřivnice
Zřizovací listina ze dne 1.1.2003
Školská rada Tříčlenná, zřízena 1.11.2005
IZO ředitelství

Datová schránka
600 138 305

r6pmnmv
Vedoucí pracovník Mgr. Ivana Bačová - ředitelka
Součásti školy IZO  
Základní škola 102 113 386

Školní jídelna 103 092 293

Školní družina 119 800 659
80 žáků

80  jídel

60  žáků

Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 60 žáků.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon a vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


Velikost a úplnost školy

Základní škola Kopřivnice – Mniší, okres Nový Jičín, příspěvková organizace je málotřídní - čtyřtřídní škola s pěti postupnými ročníky. Školu navštěvují převážně žáci z obcí Mniší a Vlčovice, spádovou školou je ZŠ M. Horákové v Kopřivnici.Budova školy se nachází v klidném prostředí, nedaleko lesů, polí a potoků.

Vybavení školy (prostorové, materiální, technické, hygienické)

Škola má čtyři učebny, tělocvičnu, počítačovou učebnu a výdejnu stravy. Školní družina má dvě oddělení , využívá ke své činnosti dvě učebny, počítačovou učebnu, knihovnu, tělocvičnu a školní zahradu. Součástí výuky je i plavecký výcvik žáků, který probíhá v plavecké škole v Kopřivnici. Za příznivého počasí probíhá výuka TV na školním hřišti a na místním fotbalovém travnatém hřišti.Žákovský nábytek ( lavice i židličky ) je výškově stavitelný a lze jej okamžitě přizpůsobit potřebám dětí.Třídy jsou vybaveny moderně a účelně, pomůcky jsou uloženy ve skříňkách a ve skladu a jsou k dispozici vyučujícímu i dětem.Plně je využívána počítačová učebna, která se osvědčuje především ve výuce, ale také o přestávkách a ve školní družině. Žáci mají možnost si zvolit činnosti během přestávek - tělocvična, zahrada, počítače, hudba, knihovna.                          Materiální vybavení školy umožňuje realizaci Školního vzdělávacího programu. Při výuce můžeme využívat video i audiotechniku, výukové počítačové programy, metodické nástěnné tabule i demonstrační a názorné moderní pomůcky. Škola je vybavena třemi pevnými interaktivními tabulemi a jednou mobilní. Vyučující i žáci mají přístup na internet. Doplňková literatura a encyklopedie jsou žákům k dispozici ve volně přístupné knihovně. Učitelská knihovna nabízí odbornou literaturu k samostudiu i metodické materiály.                                                                             Průběžně podle finančních možností a aktuálních potřeb materiální vybavení doplňujeme a modernizujeme.                                                             V budově se dále nachází jídelna - výdejna stravy, obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ Kopřivnice-Milady Horákové, s dovozcem je uzavřena platná smlouva a dovozce splňuje všechny podmínky dané hygienickými předpisy.

Škola zajišťuje pro žáky pitný režim ( čaj, vitamínové nápoje, mléko ).

Školská    rada                                                                                               Školská rada, která byla zřízena 1. 11. 2005, je vzhledem k velikosti školy pouze tříčlenná, složená ze zástupců školy, obce a rodičů. Schází se minimálně 2krát ročně.

Členové školské rady:


Za ZŠ Kopřivnice - Mniší:  Mgr. Adéla Weberová

Za MÚ:  Mgr. Dagmar Jančálková

Za rodiče:  Renata Gelnarová