1. ročník

Ve třídě byly vši, prosím, stále průběžně kontrolujte hlavy a případně odvšivujte.


Co jsme dělali tento školní týden?

Čj

- první a poslední hláska ve slovech, snažíme se rozkládat kratší slova na hlásky (a naopak - skládat slova z hlásek)

- vytleskávání slabik, značení počtu slabik tečkami

- orientace na stránce - řádek, vedle, pod, nad, vlevo, vpravo, uprostřed, mezi, první, poslední,...

- pohyb očí na řádku zleva doprava (čtení obrázků)

- slova ve větě, graficky znázorňujeme větu

- vysvětlujeme si rozdíl mezi pojmy věta, slovo, slabika, písmeno

- uvolňovací grafomotorická cvičení

- vyvození písmen M,m, A,a, L, l, E,e, S, s, O, o, P, p, U, u, I, i - vyhledáváme v textu, vybarvujeme, posloucháme a určujeme, kde je dané písmeno ve slově

- čteme slabiky - kombinace probraných velkých a malých písmen a délek 

 

M

- počítáme do 10, poznáme číslice do 10, seřadíme čísla 0 - 10, 10 - 0

- porovnáváme čísla pomocí symbolů < > =

- pojmy před, za, hned před, hned za (v souvislosti s číselnou řadou do 10)

- píšeme číslice 1, 2, 3, 4, 5

- sčítáme a odčítáme do 5

- rozkládáme čísla do 

- poznáme základní geometrické tvary  

 


Doplnění seznamu do výtvarné výchovy
  

Děti do výtvarné výchovy budou potřebovat štětec, tempery a kelímek na vodu. Jinak zůstavávají věci ze seznamu níže (zástěrka/tričko, ubrus a hadříky).