1. ročník


Naše první vysvědčeníCo se právě učíme?

Čj

- první a poslední hláska ve slovech, snažíme se rozkládat slova na hlásky (a naopak - skládat slova z hlásek)

- vytleskávání slabik, značení počtu slabik tečkami

- orientace na stránce - řádek, vedle, pod, nad, vlevo, vpravo, uprostřed, mezi, první, poslední,...

- slova ve větě, graficky znázorňujeme větu

- vysvětlujeme si rozdíl mezi pojmy věta, slovo, slabika, písmeno

- uvolňovací grafomotorická cvičení

- píšeme slova a věty z písmen, která už umíme

- snažíme se psát těžší a delší slova podle diktátu

. přepisujeme a opisujeme text

- vyvození písmen M,m, A,a, L, l, E,e, S, s, O, o, P, p, U, u, I, i, T, t, J, j, Y, y, N, n, v, V, z, Z, D, d, K, k, Š, š, Z, z, C, c, dvojhlásek ou, au - vyhledáváme v textu, vybarvujeme, posloucháme a určujeme, kde je dané písmeno ve slově

- čteme slabiky oteřené i uzavřené

- čteme víceslabičná a těžší slova

- Čteme věty a jednoduché texty

- snažíme se o čtení s porozuměním, doplňujeme vhodná slova do vět, luštíme první křížovky, hledáme slova v textu, spojujeme podle významu, vyhledáváme klíčová slova a informace

 

M

- počítáme do 10, poznáme číslice do 10, seřadíme čísla 0 - 10, 10 - 0

- porovnáváme čísla pomocí symbolů < > =

- pojmy před, za, hned před, hned za (v souvislosti s číselnou řadou do 10)

- píšeme číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- sčítáme a odčítáme do 10

- rozkládáme čísla do 10

- sčítáme a odčítáme s nulou

- umíme vypočítat řetězce příkladů

- poznáme základní geometrické tvary

- učíme se orientovat na ploše a v prostoru

- řešíme jednoduché slovní úlohy a zapisujeme k nim příklady


 

Po